ENGLISH | 简体中文 Trang Vàng Danh bạ website Thông Tin Thị Trường - Giải Trí
  Taxi  |  Xe buýt  |  Đường sắt  |  Hàng không  |   Xe Khách  |   Tàu cánh ngầm    |    Bản đồ TP. Hồ Chí Minh
 
   


网上售票代理

滨城代理商
地址: 胡志明市第1郡黄促抗路75号
电话: (08) 38 468 701

头吨火车票代理商
地址: 头吨市陈兴道路30B号
电话: (064) 351 0863

火车代理商
地址: 胡志明市第1郡范五老路275C号
电话: (08) 38 367 640 - 传真: (08) 38 378 443

南方代理商
地址: 头吨市黄文树路177号
电话: (064) 383 2617 - 传真: (064) 383 9724

商港代理商
地址: 胡志明市第4郡阮必成路448/4号
电话: (08) 39 402 635 - 传真: (08) 39 402 631

富平代理商
地址: 同奈省边和市阮文追路10C4号
电话: (061) 382 3873 - 381 6439
传真: (061) 382 1194

黄显代理商
地址: 胡志明市旧邑郡潘文治路1199号
电话: (08) 38 945 057 - 传真: (08) 35 899 491

南德越代理商
地址: 同奈省边和市15号国路第6街区16/3号
电话: (061) 399 5499

西贡车厢代理商
地址: 胡志明市第3郡八月革命路540/45号
电话: (08) 38 441 135

迤安代理商
地址: 平阳省迤安县迤安市镇李常杰路
电话: (0650) 375 2070 - 传真: (0650) 375 2513

西贡铁路代理商
地址: 胡志明市旧邑郡阮莺路
A7-A11号
电话: (08) 38 952 974 - 传真: (08) 39 846 505

芹苴代理商
地址: 芹苴省宁桥郡二征夫人路18 - 20号
电话: (0710) 382 4088 - 传真: (0710) 382 2719

平赵代理商
地址:
胡志明市守德郡13号国路126号
电话: (08) 54 225 429

塔占代理商
地址: 宁顺省藩郎市陈富路48号
电话:
(068) 388 8536 - 传真: (068) 388 8536

芽庄火车票代理商
地址: 庆和省芽庄市黄花探路第17楼7号
电话: (058) 387 7877        传真: (058) 387 8084


代购火车票服务

草云 - 平阳
地址: 平阳省土龙木市福利坊第8区第1组467号
电话: (0650) 382 5299

碧善 – 平阳
地址: 平阳省土龙木市富和坊30/3路43/3号
电话: (0650) 382 5942 - 传真: (0650) 382 5942

神浪火车站
地址: 平阳省迤安县安平社
电话: (08) 38 962 739 – 传真: (08) 38 961 790

SONG BE– 平阳
地址: 平阳省土龙木市富寿坊30/4路37/50号
电话: (0650) 382 5213
传真: (0650) 381 1980 – 385 8642

平阳工会旅游-贸易一成员有限公司
办事处: 平阳省迤安县平安社内化邑47/7号
电话: (0650) 375 1539 - 传真: (0650) 375 1513

代理商: 平阳省土龙木市富强坊Yersin路499号
电话: (0650) 385 9922 - 传真: (0650) 385 9920

明香建筑-贸易-服务有限公司
地址: 平阳省迤安县迤安市镇东新街区31/4号
电话: (0650) 627 1077 – 627 1078 - 627 1080
传真: (0650) 627 1076

 

芳兰 - 平福
地址: 平福省同帅市14号国路307号
电话 & 传真: (0651) 387 0210

英舒
地址: 平福省真成县真成市镇第2街区9A组DT751路120号
电话 & 传真: (0651) 366 7415

德升
地址: 平福省禄宁县禄宁市镇第1邑
电话 & 传真: (0651) 356 9938

德荣贸易与服务一成员有限公司
地址: 平福省同帅市新福坊14号国路302号
电话: (0651) 388 7988 – 传真: (0651) 388 7966

西宁旅店与旅行股份公司
地址: 西宁省西宁市30/4路210号
电话: (066) 382 2383 – 382 1315
传真: (066) 382 2345

远游旅游与贸易有限公司
地址: 西宁省西宁市武氏六路006号
电话 & 传真: (066) 381 5518

SONG DEP 股份公司
地址: 头吨市黎鸿峰路35号
电话: (064) 385 4522 – 传真: (064) 357 2534
同奈车站
地址: 同奈省边和市三协坊第2小区358/35B号
电话 & 传真: (061) 381 1340
市会– 边和
地址: 同奈省边和市隆平坊第6街区第6组10号
电话: (061) 389 1804 – 传真: (061) 389 2684
隆庆火车站
地址: 同奈省隆庆市陈富路23号
电话 & 传真: (061) 3785 349
垂庄
地址: 同奈省边和市隆平坊第1街区36/Q2号
电话: (061) 393 3652 – 传真: (061) 393 2349
朔庄旅游贸易股份公司
地址: 朔庄省朔庄市第6坊阮志青路131号
电话: (079) 382 2024 – 传真: (079) 361 5814
檳椥旅游公司
地址: 檳椥省檳椥市第2坊同起路65号
电话: (075) 382 9618 – 传真: (075) 381 4426
陈蓉 – 芹苴
地址: 芹苴市宁桥郡陈富路150号
电话: (0710) 376 2929
芹苴化妆品化学有限公司
地址: 芹苴省平水郡安泰坊机场地带30B号
电话: (0710) 389 0565 – 传真: (0710) 389 1751

代办处: 后江省渭清市第1坊图沼路01号
电话: (0711) 387 6395

莲花旅游股份公司
地址: 隆安省新安市第1坊武公存7A号
电话: (072) 382 6439 – 传真: (072) 382 2985

 

前江旅游股份公司
地址: 前江省美托市第1坊30/4路8号
电话: (073) 387 2105 – 387 2006
传真: (073) 387 3578
雪娥 - 坚江
地址: 坚江省迪石市永青云坊潘佩珠路05号
电话: (077) 386 3232 - 传真: (077) 381 0352
芳成 - 同塔
地址: 同塔省高领市范有楼路327号
电话 & 传真: (067) 388 1366
玉江
地址: 安江省龙川市阮太学路173/1号
电话: (076) 395 3334 - 传真: (076) 395 6979
茶荣旅游公司
地址: 茶荣省茶荣市第2坊黎利路64 - 66号
电话: (074) 385 8556 – 传真: (074) 385 8768
志成贸易与服务私人企业
地址: 金瓯市第8坊第2小区高胜路33A号
电话: (0780) 224 0807 – 传真: (0780) 381 8989
9龙TOUR旅行服务
地址: 后江省渭清市第1坊图沼路1号
电话: (0711) 358 1470 – 传真: (0711) 376 7223
第173服务
地址: 胡志明市福门县邓福咏173号
电话 & 传真: (08) 54 473 650
维龙
地址: 胡志明市新平郡阮太平路22号
电话: (08) 38 111 298 – 传真: (08) 38 115 073
莲花
地址:胡志明市新平郡平贾路2/20/11A2号
电话: (08) 38 427 550 – 传真: (08) 38 108 434
同帅路54号
地址: 胡志明市新平郡同帅路54号
电话: (08) 38 109 031 - 传真: (08) 38 426 804
风铃
地址: 胡志明市新平郡安世路43号
电话: (08) 22 172 528 – 传真: (08) 38 427 693
兴盛
地址: 胡志明市新平郡白藤路72A号
电话: (08) 38 468 672
青翠
地址: 胡志明市第12郡苏记路L1/9号
电话: (08) 38 912 415 – 传真: (08) 38 912 415
海河
地址: 胡志明市第12郡33新政协路81号
电话 & 传真: (08) 62 500 686
河城进出口有限公司
地址: 胡志明市第4郡阮必成路20号
电话: (08) 38 267 788 – 传真: (08) 38 267 644
李芳草
地址: 胡志明市第2郡陈瑙路C23/4号
电话: (08) 37 415 723 - 传真: (08) 37 415 723
进发
地址: 胡志明市第2郡梁廷估路C26/2号
电话: (08) 37 415 589 – 传真: (08) 37 415 589
春谦
地址:胡志明市第2郡平安坊5号路9号
电话 & 传真: (08) 37 403 868
洁心
地址: 胡志明市守德郡黎氏花路186号
电话: (08) 38 871 314 – 传真: (08) 62 829 066
青莲
地址: 胡志明市守德郡7号路72号
电话 & 传真: (08) 37 268 411
协平政
地址: 胡志明市守德郡柯万斤路210号
电话 & 传真: (08) 37 266 509
阮秀
地址: 胡志明市守德郡柯万斤路1153号
电话: (08) 37 241 819 - Fax: (08) 37 241 820
平泰
地址: 胡志明市守德郡1号路40A号
电话 & 传真: (08) 62 836 673

飞雄
地址: 胡志明市第8郡高鲁198号路4号
电话 & 传真: (08) 54 312 147

俊发
地址: 胡志明市平盛郡奠边府路C5/32号
电话 & 传真: (08) 38 983 849
光辉电脑有限公司
地址: 胡志明市富润郡潘登留路67号
电话: (08) 39 904 796 – 传真: (08) 39 904 170
光明
地址: 胡志明市旧邑郡阮辉点路543A/2号
电话: (08) 39 891 835

(更新日期: 2009 年 05月 12日)Bản quyền CTY CP NIÊN GIÁM ĐIỆN THOẠI & TRANG VÀNG 2 - VIỆT NAM
Địa chỉ: 2L-2M Phạm Hữu Chí, P.12, Quận 5, TP. HCM
• Tel: (08) 3855 6666 / Tổng đài (08)1081 • Fax: (08) 3855 5588 • Email: myc@yp.com.vn
Chi nhánh: 28 Đinh Bộ Lĩnh, P. Phú Cường, TX. Thủ Dầu Một, T. Bình Dương • Tel: (0650) 3855 855 • Fax: (0650) 3855 555
Giấy phép số 221/GP - BC, cấp ngày 9/12/2005. Người chịu trách nhiệm chính: Bà Phạm Thị Kim Tuyết Loan - TGĐ VYP.