DANH SÁCH ṂT Ś ḤI CHỢ TRỈN LÃM
STT TN HỘI CHỢ ĐỊA ĐIỂM Từ ngy Đến ngy
1 HOI CH TM THI TRANG & CUOC SONG MI VUNG TAU 2009 Khu tam giac Bai trc ng Quang Trung 24/12/09 1/1/10
2 HOI CH TRIEN LAM CH LN 2009 NHA THI AU PHU THO 31/12/09 4/1/10
3 PHIEN CH MNG XUAN TRUNG TAM VAN HOA Q,12 2/1/10 4/1/10
4 PHIEN CH MNG XUAN TRUNG TAM VAN HOA Q.9 7/1/10 9/1/10
5 HOI CH THNG MAI TIEU DUNG XUAN BNH PHU 2010 KHU GIAI TR BNH PHU 25/1/10 31/1/10
6 HOI CH XUAN 2010 TRUNG TAM HOI CH TRIEN LAM QUOC TE CAN TH 25/1/10 31/1/10
7 HOI CH MUA SAM CUOI NAM NHA THI AU PHU THO 29/1/10 3/2/10
8 HOI CH HANG TIEU DUNG TET 2010 TRUNG TAM TRIEN LAM & HOI CH TAN BNH 1/2/10 7/2/10
9 HOI CH HANG TIEU DUNG TET 2010 TRUNG TAM TRIEN LAM & HOI NGH QUOC TE TAN BNH 1/2/10 7/2/10
10 FESTIVAL DU LCH XUAN VUNG TAU 2010 NHA VAN HOA TP VUNG TAU 13/2/10 18/2/10
11 THE INTL EDUCATION & CAREER - IECE 2010 TRUNG TAM HOI CH & TRIEN LAM SAI GON 26/2/10 28/2/10
12 PLASTIC, PACKAGING & PRINT ASIA INTERNATIONAL EXHIBITION & CONFERENCE Karachi Expo Centre 6/3/10 8/3/10
13 HOI CH CHAO MNG QUOC TE PHU N 08/03 NHA VAN HOA PHU N TPHCM 6/3/10 8/3/10
14 HEALTH ASIA INTERNATIONAL EXHIBITION & CONFERENCES Karachi Expo Centre 6/3/10 8/3/10
15 FOOD, AGRI & LIVESTOCK ASIA INTERNATIONAL EXHIBITION & CONFERENCES Karachi Expo Centre 6/3/10 8/3/10
16 HOI CH QUOC TE O GO & MY NGHE XUAT KHAU 2010 TRUNG TAM HOI CH & TRIEN LAM SAI GON 11/3/10 14/3/10
17 TRIEN LAM QUOC TE VE CONG NGHE, NGUYEN PHU LIEU, THIET B MAY MOC NGANH CAO SU, NHA 2010 TRUNG TAM HOI CH & TRIEN LAM SAI GON 18/3/10 20/3/10
18 TRIEN LAM QUOC TE VE CONG NGHE X LY BAO B, CHE BIEN & ONG GOI TRUNG TAM HOI CH & TRIEN LAM SAI GON 18/3/10 20/3/10
19 HVACR VIETNAM 2010 TRUNG TAM TRIEN LAM & HOI NGH QUOC TE TAN BNH 18/3/10 20/3/10
20 PSV VIETNAM 2010 TRUNG TAM TRIEN LAM & HOI NGH QUOC TE TAN BNH 18/3/10 20/3/10
21 TRIEN LAM QUOC TE VE CHAN NUOI, SAN XUAT SA, CHE BIEN THT & NUOI TRONG THUY SAN TRUNG TAM HOI CH & TRIEN LAM SAI GON 25/3/10 27/3/10
22 HOI CH THUY SAN VIET NAM TRUNG TAM HOI CH TRIEN LAM QUOC TE CAN TH 26/3/10 28/3/10
23 ENGINEERING ASIA INTERNATIONAL EXHIBITION & CONFERENCE Karachi Expo Centre 27/3/10 29/3/10
24 OIL & GAS ASIA INTERNATIONAL EXHIBITION & CONFERENCE Karachi Expo Centre 27/3/10 29/3/10
25 AUTO & TRANSPORT ASIA INTERNATIONAL EXHIBITION & CONFERENCE Karachi Expo Centre 27/3/10 29/3/10
26 POWER & ALTERNATIVE ENERGY ASIA INT'L EXHIBITION & CONFERENCE Karachi Expo Centre 27/3/10 29/3/10
27 VIETBUILD 2010 TRUNG TAM HOI CH TRIEN LAM VIET NAM 1/4/10 5/4/10
28 TEXTILE ASIA - INTERNATIONAL TEXTILE & GARMENT MACHINERY SHOW Karachi Expo Centre 4/4/10 7/4/10
29 HOI CH THUY SAN QUOC TE SEOL 2010 TRUNG TAM TRIEN LAM QUOC TE COEX 8/4/10 10/4/10
30 TRIEN LAM QUOC TE NHA , VAT LIEU & TRANG THIET B NOI NGOAI THAT VIET NAM 2010 TRUNG TAM HOI CH TRIEN LAM VIET NAM 14/4/10 17/4/10
31 TRIEN LAM QUOC TE NGANH MAY MAC, THIET B & NGUYEN PHU LIEU TRUNG TAM HOI CH & TRIEN LAM SAI GON 14/4/10 17/4/10
32 HOI CH THNG MAI QUOC TE VIET NAM - VIETNAM EXPO 2010 TRUNG TAM HOI CH TRIEN LAM VIET NAM 14/4/10 17/4/10
33 PHIEN CH HANG TIEU DUNG TRUNG TAM VAN HOA Q.THU C 16/4/10 18/4/10
34 PHIEN CH HANG TIEU DUNG TRUNG TAM THE DUC THE THAO Q.7 21/4/10 23/4/10
35 TRIEN LAM QUOC TE VE MY PHAM, CHAM SOC TOC, LAM EP & SPA TRUNG TAM HOI CH & TRIEN LAM SAI GON 22/4/10 24/4/10
36 HOI CH QUOC TE O TRANG TR NOI THAT VA QUA TANG VIET NAM TRUNG TAM TRIEN LAM & HOI CH TAN BNH 23/4/10 26/4/10
37 PHIEN CH HANG TIEU DUNG TRUNG TAM VAN HOA Q,12 25/4/10 27/4/10
38 HOI CH TRIEN LAM MEKONG EXPO TRUNG TAM HOI CH TRIEN LAM QUOC TE CAN TH 28/4/10 4/5/10
39 VIETBUILD 2010 TRUNG TAM HOI CH TRIEN LAM QUOC TE A NANG 29/4/10 3/5/10
40 PHIEN CH HANG TIEU DUNG TRUNG TAM VAN HOA H.CU CHI 30/4/10 2/5/10
41 TRIEN LAM QUOC TE VE N TRANG TRUNG TAM HOI CH & TRIEN LAM SAI GON 2/5/10 4/5/10
42 PHIEN CH HANG TIEU DUNG TRUNG TAM VAN HOA H.BNH CHANH 5/5/10 7/5/10
43 TRIEN LAM QUOC TE VE N TRANG & ONG HO TRUNG TAM HOI CH & TRIEN LAM SAI GON 6/5/10 9/5/10
44 HOI CH BAN LE HANG THAI LAN 2010 TRUNG TAM TRIEN LAM VAN HOA NGHE THUAT VIET NAM 6/5/10 10/5/10
45 TRIEN LAM GIAO DUC VA AO TAO LIEN KET NHA THI AU QUAN KHU 7 13/5/10 15/5/10
46 HOI CH TRIEN LAM QUOC TE VE THUY SAN VIET NAM TRUNG TAM HOI CH & TRIEN LAM SAI GON 12/6/10 14/6/10
47 HOI CH GIAO DCH HANG HOA TRUNG QUOC 2010 CUNG VAN HOA HU NGH HA NOI 16/6/10 19/6/10
48 TRIEN LAM NGAN HANG BAO HIEM TAI CHNH NHA THI AU QUAN KHU 7 2/7/10 4/7/10
49 TRIEN LAM QUOC TE VE MAY, CONG CU & CONG NGHE CHNH XAC TRUNG TAM HOI CH & TRIEN LAM SAI GON 6/7/10 9/7/10
50 VIETBUILD 2010 NHA THI AU PHU THO 10/7/10 14/7/10
51 TRIEN LAM QUOC TE VE NGANH CONG NGHE THONG TIN, TRUYEN THONG & IEN T TRUNG TAM HOI CH & TRIEN LAM SAI GON 15/7/10 18/7/10
52 BUILD ASIA INTERNATIONAL EXHIBITION & CONFERENCES Karachi Expo Centre 27/7/10 29/6/10
53 ITCN ASIA INTERNATIONAL EXHIBITION & CONFERENCES Karachi Expo Centre 3/8/10 5/8/10
54 TRIEN LAM SAN PHAM THAI LAN 2010 CUNG VAN HOA HU NGH HA NOI 4/8/10 7/8/10
55 HOI CH THNG MAI QUOC TE TRUNG TAM HOI CH TRIEN LAM QUOC TE CAN TH 5/8/10 11/8/10
56 TRIEN LAM QUOC TE CHUYEN NGANH Y DC TRUNG TAM TRIEN LAM & HOI NGH QUOC TE TAN BNH 18/8/10 21/8/10
57 TRIEN LAM QUOC TE TRANG THIET B Y TE & TH NGHIEM 2010 TRUNG TAM TRIEN LAM & HOI NGH QUOC TE TAN BNH 18/8/10 21/8/10
58 TRIEN LAM QUOC TE DC PHAM & MAY MOC CHE BIEN DC PHAM 2010 TRUNG TAM TRIEN LAM & HOI NGH QUOC TE TAN BNH 18/8/10 21/8/10
59 TRIEN LAM QUOC TE BENH VIEN & TRANG THIET B BENH VIEN 2010 TRUNG TAM TRIEN LAM & HOI NGH QUOC TE TAN BNH 18/8/10 21/8/10
60 TRIEN LAM QUOC TE VE THIET B CONG NGHE CHE BIEN, BAO B THC PHAM VA O UONG TRUNG TAM TRIEN LAM & HOI NGH QUOC TE TAN BNH 8/9/10 11/9/10
61 TRIEN LAM QUOC TE THC PHAM & O UONG TRUNG TAM TRIEN LAM & HOI NGH QUOC TE TAN BNH 8/9/10 11/9/10
62 TRIEN LAM QUOC TE VE CONG NGHE T ONG TRUNG TAM HOI CH & TRIEN LAM SAI GON 15/9/10 17/9/10
63 TRIEN LAM QUOC TE VE XAY DNG IEN CONG TRNH, PCCC, THIET B AN TOAN & CONG NGHE T ONG TRUNG TAM HOI CH & TRIEN LAM SAI GON 15/9/10 17/9/10
64 VIETBUILD 201 NHA THI AU PHU THO 16/9/10 20/9/10
65 TRIEN LAM QUOC TE CONG NGHIEP VE BAO B & IN AN TRUNG TAM HOI CH & TRIEN LAM SAI GON 22/9/10 25/9/10
66 TRIEN LAM QUOC TE CONG NGHIEP VE NHA & CAO SU TRUNG TAM HOI CH & TRIEN LAM SAI GON 22/9/10 25/9/10
67 TRIEN LAM QUOC TE CONG NGHIEP VE NGANH O HOA & NHA TRUNG TAM HOI CH & TRIEN LAM SAI GON 22/9/10 25/9/10
68 HOI CH QUOC TE MERSEILLE TRUNG TAM TRIEN LAM PARC CHANOT 26/9/10 6/10/10
69 THE VIETNAM INTERNATIONAL TRAVEL EXPO 2010 NHA THI AU PHU THO 1/10/10 3/10/10
70 TRIEN LAM MAY MOC, CONG CU & CONG NGHE KIM LOAI TRUNG TAM HOI CH & TRIEN LAM SAI GON 8/10/10 10/10/10
71 VIETBUILD 2010 TRUNG TAM HOI CH TRIEN LAM QUOC TE CAN TH 13/10/10 17/10/10
72 TRIEN LAM QUOC TE VE MAY & CONG CU - EPM LINKAGE VIETNAM 2010 TRUNG TAM HOI CH & TRIEN LAM SAI GON 14/10/10 16/10/10
73 VIETNAM PLAS 2010 TRUNG TAM HOI CH & TRIEN LAM SAI GON 21/10/10 24/10/10
74 THE VIETNAM INTERNATION TEXTILE & GARMENT INDUSTRY FAIR 2010 TRUNG TAM HOI CH & TRIEN LAM SAI GON 28/10/10 31/10/10
75 TRIEN LAM QUOC TE TRANG THIET B Y TE & TH NGHIEM 2010 TRUNG TAM HOI CH TRIEN LAM VIET NAM 10/11/10 13/11/10
76 TRIEN LAM QUOC TE DC PHAM & MAY MOC CHE BIEN DC PHAM 2010 TRUNG TAM HOI CH TRIEN LAM VIET NAM 10/11/10 13/11/10
77 TRIEN LAM QUOC TE BENH VIEN & TRANG THIET B BENH VIEN 2010 TRUNG TAM HOI CH TRIEN LAM VIET NAM 10/11/10 13/11/10
78 TRIEN LAM QUOC TE VE VIEN THONG, CONG NGHE THONG TIN & CAC SAN PHAM IEN T TRUNG TAM HOI CH & TRIEN LAM SAI GON 17/11/10 20/11/10
79 HOI CH THNG MAI QUOC TE VIET NAM TRUNG TAM HOI CH & TRIEN LAM SAI GON 1/12/10 4/12/10
80 TRIEN LAM QUOC TE NHA , VAT LIEU & TRANG THIET B NOI NGOAI THAT 2010 TRUNG TAM HOI CH & TRIEM LAM SAI GON 1/12/10 4/12/10
81 HOI CH NONG NGHIEP QUOC TE VIET NAM TRUNG TAM HOI CH TRIEN LAM QUOC TE CAN TH 6/12/10 12/12/10
82 HOI CH QUOC TE THC PHAM, O UONG & THUY SAN 2011 TRUNG TAM HOI CH TRIEN LAM VIET NAM 12/1/11 16/1/11
83 HEALTH ASIA INTERNATIONAL EXHIBITION & CONFERENCES Karachi Expo Centre 5/3/11 7/3/11
84 PLASTIC, PACKAGING & PRINT ASIA INTERNATIONAL EXHIBITION & CONFERENCE Karachi Expo Centre 5/3/11 7/3/11
85 FOOD, AGRI & LIVESTOCK ASIA INTERNATIONAL EXHIBITION & CONFERENCES Karachi Expo Centre 5/3/11 7/3/11
86 AUTO & TRANSPORT ASIA INTERNATIONAL EXHIBITION & CONFERENCE Karachi Expo Centre 26/3/11 28/3/11
87 OIL & GAS ASIA INTERNATIONAL EXHIBITION & CONFERENCE Karachi Expo Centre 26/3/11 28/3/11
88 ENGINEERING ASIA INTERNATIONAL EXHIBITION & CONFERENCE Karachi Expo Centre 26/3/11 28/3/11
89 POWER & ALTERNATIVE ENERGY ASIA INT'L EXHIBITION & CONFERENCE Karachi Expo Centre 26/3/11 28/3/11
90 TEXTILE ASIA - INTERNATIONAL TEXTILE & GARMENT MACHINERY SHOW Karachi Expo Centre 3/4/11 6/4/11
91 BUILD ASIA INTERNATIONAL EXHIBITION & CONFERENCES Karachi Expo Centre 16/7/11 18/6/11
92 ITCN ASIA INTERNATIONAL EXHIBITION & CONFERENCES Karachi Expo Centre 23/7/11 25/7/11